Zamknij
REKLAMA

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi. Wspieranie aktywności społecznej rodzin. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną. Realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem.
StPr/20/0673
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pisanie pism biurowych. Uzupełnianie katalogów i rejestrów. Sporządzanie pisemnej dokumentacji związanej z obowiązującym przepisem ustawy RODO. Archiwizacja dokumentów księgowych. Wykonywanie kserokopii dokumentów zarówno na potrzeby biura jak i na potrzeby klientów. Wpinanie i numerowanie dokumentów księgowych. Prowadzenie akt osobowych pracowników. Prowadzenie rejestrów czynności podatkowych i zapisów księgowych. Numerowanie dokumentów księgowych. Wpinanie dokumentów chronologicznie do segregatorów. Przepisywanie i nadawanie korespondencji drogą pocztową oraz elektroniczną. Zarządzanie i koordynowanie spotkań z klientami. Obsługa programów komputerowych. Bezpośrednia obsługa klienta poprzez przyjęcie dokumentów do księgowania. Prowadzenie terminarza spotkań. Obsługa petentów. Dowóz i odbiór dokumentów księgowych do klienta i od klienta. Składanie dokumentacji księgowej w Urzędzie Skarbowym, ZUS, Urzędzie Wojewódzkim, GUS. Obsługa komputera, obsługa programu Office, EXCEL. Obsługa programu księgowego Rzeczypospolita (Dla Biur Podatkowych). Tworzenie dokumentacji księgowej i jej prawidłowa archiwizacja.
StPr/20/0465
data rozpoczęcia pracy od 31.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zapoznanie z obowiązującym regulaminem pracy,z zasadami księgowości i obiegiem dokumentów,z regulacjami produktowymi.Przyjmowanie dyspozycji gotówkowych i bezgotówkowych.Udzielanie klientom informacji.Realizacja zadań związanych z zawieraniem umów rachunków oszczędnościowych i innych. Rejestracja operacji bankowych i nne prace zlecone przez przełożonego. staż w godzinach: 8-16 POWER
StPr/20/0568
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN